Mesafeli Satış Sözleşmesi

1-TARAFLAR

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı: 

Satıcı’nın Açık Adresi:

Satıcı’nın Telefonu:

Satıcı Mersis No:

Satıcı E-Posta Adresi :

ALICI

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon:

E-posta:

 

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Savapa Bilişim ve Ticaret  A.Ş.’ye (“Savapa”) ait www.savapa.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait  hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip  hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Savapa ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında Savapa'nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 3- HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin; Türü, Açıklaması, Adedi, Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmet Türü: 

Hizmet Açıklaması: 

Adedi/Süresi: 

Ürün Adı:

Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil): 

Ödeme şekli: Kredi Kartı

Faturanın Gönderileceği E-Posta Adresi: 

 

GENEL HÜKÜMLER

Hizmet Alan, Madde 3'te belirtilen Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.

Bu Sözleşme’ye konu hizmet, Hizmet Alan tarafından onaylanan Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen hükümler çerçevesinde sunulacaktır.

Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu Sözleşme’nin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

CAYMA HAKKI

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkını kullanamayacak olup bu kapsamda cayma hakkı süresi içinde hizmetten faydalanmaya başlamışsa cayma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini kabul eder. 

Doping, ilan, ilanın doping çeşitleri ile birlikte paket halinde sunulduğu ürünler veya ekspertiz hizmeti (bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır) satın alımlarında; Hizmet Alan “Ürün”ü kullanmaya başlamış ise; cayma hakkı kullanamaz, bakiye yayın süresine ilişkin ücret iadesi talebinde bulunamaz.

Hizmet Alan, “Ürün”ü kullanmaya başlamamış ise; işbu Sözleşme’nin kurulduğu günden itibaren on dört gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, bahsi geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini, işbu Sözleşme ekinde Ek-2 olarak yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurarak site-içi mesajlaşma ile veya sair açık bir bildirim ile Hizmet Veren’e bildirecektir. Hizmet Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Hizmet Alan’a iade edecektir.

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

 

YETKİLİ MAHKEME

Hizmet Alan’ın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Ek-1 Paket Kullanım Kuralları

  1. Savapa, Paket kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “PORTAL”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
  2. Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.
  3. Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde SAHİBİNDEN’in anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunda  işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.
  4. Alınan her paket  alan üyeliğe aittir devredilemez.

 

MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Doğuş Planet tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi’nde yer alan Hesabım>Ürün Sorularım veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Doğuş Planet’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

YÜRÜRLÜK

Sözleşme, taraflarca okunarak, ../../.... tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

Ek-2 Cayma Hakkı Formu

Kime: (Hizmet Veren’in ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

Bu formla aşağıdaki hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi:

Cayma hakkına konu hizmet:

Cayma hakkına konu hizmetin bedeli:

Hizmet Alan’ın adı ve soyadı:

Hizmet Alan’ın e-posta adresi:

Hizmet Alan’ın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih: