Üyelik ve Kullanıcı Şartları Sözleşmesi

 

1.     TARAFLAR

1.1. İşbu Üyelik ve Kullanıcı Şartları Sözleşmesi’nin(“Sözleşme”) tarafları,

a)] Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı no.51 AOSB Çiğle/İzmir yerleşik adresli Savapa Bilişim ve Ticaret A.Ş. (“Savapa”)  ve

b) Savapa’nın sunmuş olduğu her türlü ürün ve hizmetten işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve aşağıdaki şartları kabul ederek “www.savapa.com’a” üye olan alıcılar ve satıcılar dahil olmak üzere, diğer tüm gerçek veya tüzel kişilerdir. (“Kullanıcı”)

1.2. İşbu Sözleşme kapsamında Savapa ve Kullanıcı, ayrı ayrı “Taraf” ve beraber “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Savapa’nın sahip olduğu “www.savapa.com” internet sitesi (“Platform”) üzerinden detayları işbu Sözleşme ve/veya Site’de belirtilen hizmet ve ürünlerden Kullanıcı’ların faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir. Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı ürün ve hizmetleri satın almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.2. Kullanıcı, Platform’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sonucu Savapa’nın uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

3.3. Kullanıcı, sahip olduğu üyelik şifresini kullanma hakkına bizzat sahip olup, üyelik şifresini üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ve zararlara karşı, Savapa’nın her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Savapa’ya bildirecektir.

3.4.  Kullanıcı’nın Platform’u yanlış veya gerçeğe aykırı şekilde kullanması veya başkasına ait isim ve bilgileri kullanması, Platform’u her türlü yasadışı veya hileli amaçlarla kullanması; başkalarının yerine geçmesi; üçüncü kişilere ait bilgileri haksız veya izinsiz kullanması; Platform üzerinden sunulan hizmetlerden gereği gibi yararlanılmasını engellemeye yönelik veya bu sonucu doğurabilecek müdahalelerde bulunması; kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde Platform üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili olmayan faaliyetlerde bulunması, yorum ve görüşler paylaşması; istenmeyen e-posta (spam), virüs veya truva atı gibi Platform ya da üçüncü kişilere zarar verici unsurlar kullanması ve yayması; herhangi bir alanda, mecrada ya da ortamda Platform, sunulan hizmetler veya Savapa’nın aleyhine karalayıcı, küçük düşürücü, kötüleyici veya benzeri görüş ve yorumlarda bulunması veya bu tür davranışları herhangi bir şekilde desteklemesi; Platform içeriğini kopyalaması, değiştirmesi veya izinsiz yayması; Platform’un bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanması; diğer Kullanıcılar’a hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, her türlü bilgilerinin toplanması; Platform için makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışması yasaktır.

3.5. Savapa, Kullanıcı ile Satıcıyı buluşturan bir pazar yeri platformu olarak faaliyet göstermektedir. Savapa, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmesi sebebiyle aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haizdir. Bu sebeple Savapa, satıcılar ve alıcılar başta olmak üzere Kullanıcı’lar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Kullanıcı’nın Satıcı tarafından ilanı verilen ve satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerden zarara uğraması halinde Savapa’nın hiçbir hukuki, cezai veya idari sorumluluğu bulunmayacaktır.

3.6 Savapa faaliyeti kapsamında firmaların nakliye ve fason taleplerini platformda yayınlatarak, firmaların birbiriyle irtibat kurmasını sağlamaktadır. Savapa sitesine üyelik ücretsiz olup, firmaların talepte bulunanların iletişim bilgilerini görmesi ücretlendirmektedir. Kullanıcılar arasındaki ödeme taraflarca kararlaştırılacaktır. Savapa bu ödeme sırasında hiçbir hukuki, cezai veya idari sorumluluğu bulunmayacaktır.

3.7. Kullanıcı, Platform üzerinden incelediği ürün veya hizmeti satın almak istemesi halinde, işbu Üyelik ve Kullanıcı Şartları Sözleşmesi ile Mesafeli Satış Sözleşmesi başta olmak üzere tüm yasal yükümlülüklere ve Platform’da belirtilen tüm ilke ve kurallara uygun davranacağını, kendisinin tüm şartlar ve koşullar hakkında 6077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve sair mevzuata uygun şekilde bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.   Kullanıcılar, Platform’da taleplerin kime ait olduğunu görmek istediğinde, Platform’un üyelere sağladığı ücretsiz kullanma hakkından faydalanabilir eğer ücretsiz kullanma haklarını tüketmişlerse ücretli olarak kredi kartıyla paket satın alıp talep açan kişinin iletişim bilgilerini görüntüleyebilirler.

3.9. Kullanıcı dijital ödeme hizmetinin (MasterPass vb.) kullanım koşullarına onay vermesi halinde bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girebilir ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılabilir.

3.10. Kullanıcı’nın dijital ödeme hizmeti alması halinde kredi kartı bilgileri Savapa tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı yetkili şirketler (MasterCard vb.) tarafından sağlanmaktadır.

3.11. Sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılaması halinde Kullanıcı sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir.

3.12. Kullanıcı Platform içerisinde kendi görüşlerini beyan edebilir. Bu kapsamda Kullanıcı, Platform’da belirttiği fikir, düşünce ve yorumlarından münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu görüş ve yorumlar sebebiyle Savapa, diğer Kullanıcılar veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan sadece Kullanıcı sorumlu olup, Savapa’nın Kullanıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

3.13. Kullanıcı, kendisine veya Platform üzerinden yapmış olduğu işlemlere ilişkin herhangi bir soruşturma, icra veya davanın ortaya çıkması ya da çıkabilecek olması veya yetkili makamların talebi halinde, Savapa’nın talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri, Savapa ile paylaşacağını beyan ve taahhüt eder.

3.14. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerini ihlal etmesi halinde bu ihlalden doğacak cezai ve hukuki sonuçlarından sorumlu olacağını, Savapa’nın bu konuda bir sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.15. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerden biri veya birkaçını ihlal etmesi sonucu Savapa, Savapa çalışanları ve yöneticileri ve diğer Kullanıcılar’ın uğradığı maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve Savapa’nın yapmış olduğu tüm masrafları, harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Savapa’nın ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul eder. 

3.16. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme madde/maddelerini gerekli gördüğü zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

3.17. Savapa, her zaman tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini silme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Savapa’nın bu tasarrufunu önceden kabul ettiğini ve bu durumda Savapa’nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan ve kabul eder.

3.18. Kullanıcı’nın cep telefonunu çaldırması veya kaybetmesi halinde kredi kartı bilgilerine üçüncü kişiler tarafından ulaşılamaz. Bu durumda Kullanıcı Savapa ile iletişime geçerek bilgilerin silinmesi talep etmelidir. Bilgilerin silinmemesi halinde üçüncü kişiler Platform’u kullanarak Kullanıcı’nın kredi kartından sipariş verebilecektir. Bu durumdan Savapa sorumlu tutulamaz.

3.19.  Savapa, Platform’un sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm tedbirleri almıştır. Buna rağmen Platform’un herhangi bir Kullanıcı tarafından kasten istismar edilmesinden kaynaklanan hiçbir sonuçtan Savapa sorumlu tutulamaz. Savapa, Kullanıcı’nın kendi sisteminden kaynaklı problemlerden de sorumlu değildir.

3.20. Savapa, Platform üzerinde, üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar verebilir. Burada sunulan hizmetler veya ürünler, Savapa incelemesine tabi olmayıp, Savapa bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Bu başka sayfaların içeriğini görmek veya buralardaki hizmetten yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki talepler Savapa’a yöneltilemez.

 

4. FİKRİ MÜLKİYET

Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılım Savapa’a aittir.  Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Platform’da geçen üçüncü kişilere ait ticari markalar da fikri mülkiyet hakları kapsamında korunur. Kullanıcı bu ticari markaları izinsiz kullanamayacağını ve kullandığı takdirde doğacak zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

 

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme çerçevesinde, Savapa, Platform’da sunduğu tüm hizmetleri sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde işbu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, işbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

 

7. MÜCBİR SEBEP

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt gibi haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır.

 

8. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden bir veya birkaçının yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz ya da geçersiz hale gelmesi halinde Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’ya kendisinin seçmiş olduğu iletişim kanalı üzerinden bildirimde bulunmak suretiyle, Savapa tarafından her zaman değiştirilebilir, güncellenebilir veya iptal edilebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade eder.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul eder.

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devretmeyeceğini kabul ve beyan eder.

Taraflardan birinin işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını süresinde kullanmaması veya gecikmeli olarak kullanması, hak sahibi Tarafın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Dokuz (8) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın üye olurken Sözleşme’yi onayladığı veya Platform’u kullanarak herhangi bir ürün veya hizmet siparişi verdiği tarihte yürürlüğe girer ve işbu Sözleşme’nin Savapa tarafından feshi ya da halihazırda bir ihtilaf olmaması durumunda Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkacaktır.